അടിപൊളിയായി പൊങ്ങിവരുന്ന ഒരു കിടിലൻ ദോശ.!! ദോശ സോഫ്റ്റ് ആയിലെന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ | Easy Soft Dosa Recipe tip

അടിപൊളിയായി പൊങ്ങിവരുന്ന ഒരു കിടിലൻ ദോശ.!! ദോശ സോഫ്റ്റ് ആയിലെന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ | Easy Soft Dosa Recipe tip

Easy Soft Dosa Recipe tip