എന്തെളുപ്പം എന്താരുചി..!! ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ഒരു കിടിലൻ ചട്ണി.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയാറാക്കി നോക്കൂ..

എന്തെളുപ്പം എന്താരുചി..!! ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ഒരു കിടിലൻ ചട്ണി.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയാറാക്കി നോക്കൂ..

We introduce Easy red chatni for dosa.