അരി കുതിർത്താൻ മറന്നു പോയോ ? അരിപൊടി മതി നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കാൻ.! 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്ടട റെഡി!! | Special 10 minutes Riceflour Ottada Recipe

അരി കുതിർത്താൻ മറന്നു പോയോ ? അരിപൊടി മതി നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കാൻ.! 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്ടട റെഡി!! | Special 10 minutes Riceflour Ottada Recipe

Easy Special 10 minutes Riceflour Ottada Recipe