10 മിനിറ്റിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ഇല്ലാതെ അവൽ കൊണ്ട് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടു പലഹാരം.!!

10 മിനിറ്റിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ഇല്ലാതെ അവൽ കൊണ്ട് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടു പലഹാരം.!!

Here we introduce Easy Jaggery & Aval ladu recipe