സുഖിയൻ ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല.!! ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്നതിലും രുചിയിൽ..

സുഖിയൻ ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല.!! ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്നതിലും രുചിയിൽ..

Here we introduce Easy tasty Sugiyan snacks recipe

5 മിനിറ്റ് മാത്രം.!! ഒരു തുള്ളി എണ്ണ വേണ്ട.!! കൊതിയൂറും രുചിയിൽ സോഫ്റ്റ് പലഹാരം..

5 മിനിറ്റ് മാത്രം.!! ഒരു തുള്ളി എണ്ണ വേണ്ട.!! കൊതിയൂറും രുചിയിൽ സോഫ്റ്റ് പലഹാരം..

Satisfy your evening cravings with these quick and easy 5-Minute Evening Snacks. These delightful bites are perfect for a quick snack fix or for serving unexpected guests.