മുട്ടയും പാലും ഉണ്ടോ ? രണ്ടും മിക്‌സിയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കറക്കിനോക്കു.!! വിരുന്നുകാർ ഞെട്ടും തീർച്ച..

മുട്ടയും പാലും ഉണ്ടോ ? രണ്ടും മിക്‌സിയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കറക്കിനോക്കു.!! വിരുന്നുകാർ ഞെട്ടും തീർച്ച..

Indulge in the creamy goodness of our Milk Egg Recipe. This delightful dish combines the richness of milk with the goodness of eggs to create a delectable and satisfying treat.