ക്യാരറ്റും ഇച്ചിരി തേങ്ങയും മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കൂ.!! മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടിലൻ പലഹാരം.. | Easy Carrot Coconut Recipe

ക്യാരറ്റും ഇച്ചിരി തേങ്ങയും മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കൂ.!! മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടിലൻ പലഹാരം.. | Easy Carrot Coconut Recipe

Easy Carrot Coconut Recipe