മുട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? 10 മിനിറ്റിൽ അടിപൊളി ചായക്കടി തയ്യാർ.!! തട്ടുകടയിലെ ഹീറോ മുട്ട ചമ്മന്തി റെസിപ്പി | Easy 10 minute Evening Snack Mutta Bonda recipe

മുട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? 10 മിനിറ്റിൽ അടിപൊളി ചായക്കടി തയ്യാർ.!! തട്ടുകടയിലെ ഹീറോ മുട്ട ചമ്മന്തി റെസിപ്പി | Easy 10 minute Evening Snack Mutta Bonda recipe

Mutta Bonda recipe is Crispy on the outside, soft and flavorful on the inside, these egg-filled fritters are a perfect blend of spices and textures.