ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടോ ? ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചോറും മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കൂ..ഈ സൂത്രപ്പണി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും ഉറപ്പാ.!! | Wheat flour Rice Recipe

ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടോ ? ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചോറും മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കൂ..ഈ സൂത്രപ്പണി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും ഉറപ്പാ.!! | Wheat flour Rice Recipe

Tasty easy Wheat flour Rice Recipe

ശർക്കരയും അരിപ്പൊടിയും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം; ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ | Special Rice flour jaggery recipe

ശർക്കരയും അരിപ്പൊടിയും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം; ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ | Special Rice flour jaggery recipe

Tasty easy Special Rice flour jaggery recipe

മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കൂ.! വെറും 2 ചേരുവ കൊണ്ട് 2 മിനുറ്റിൽ കിടിലൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി! കറി പോലും വേണ്ട!! | Tasty easy Breakfast Dinner Recipe

മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കൂ.! വെറും 2 ചേരുവ കൊണ്ട് 2 മിനുറ്റിൽ കിടിലൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി! കറി പോലും വേണ്ട!! | Tasty easy Breakfast Dinner Recipe

Tasty easy Breakfast Dinner Recipe