രാവിലെ ഇനി ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്ലേറ്റ് തുടച്ചു വടിക്കും.!! റാഗി കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് അപ്പം..

രാവിലെ ഇനി ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്ലേറ്റ് തുടച്ചു വടിക്കും.!! റാഗി കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് അപ്പം..

Here introduce very Special Ragi breakfast appam recipe

കിടിലൻ രുചിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്.!! കോരി ഒഴിക്കുന്ന മാവു കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം..

കിടിലൻ രുചിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്.!! കോരി ഒഴിക്കുന്ന മാവു കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം..

Here we introduce Healthy breakfast using Rice flour

ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പ വഴി.!! എളുപ്പത്തിലെങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ ? പലർക്കും അറിയാത്ത പുതിയ രഹസ്യം | Soft Dosa recipe tip

ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പ വഴി.!! എളുപ്പത്തിലെങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ ? പലർക്കും അറിയാത്ത പുതിയ രഹസ്യം | Soft Dosa recipe tip

Tasty easy Soft Dosa recipe tip