തട്ടുകട ദോശ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ.!! തട്ടില്‍ കുട്ടി ദോശ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.. അടിപൊളി രുചി..

തട്ടുകട ദോശ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ.!! തട്ടില്‍ കുട്ടി ദോശ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.. അടിപൊളി രുചി..

Super Perfect Batter Dosa Recipe.

ഇതാണ് കാറ്ററിങ് പാലപ്പത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാ.. പൂ പോലെ സോഫ്റ്റ്‌ ആയ പാലപ്പം ഇനി എന്തെളുപ്പം | Tasty Catering Palappam Recipe

ഇതാണ് കാറ്ററിങ് പാലപ്പത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാ.. പൂ പോലെ സോഫ്റ്റ്‌ ആയ പാലപ്പം ഇനി എന്തെളുപ്പം | Tasty Catering Palappam Recipe

Tasty Catering Palappam Recipe