ഇതാണ് മക്കളെ ബീഫ് ഫ്രൈ.!! ഇത്ര രുചിയിൽ നിങ്ങൾ ബീഫ് പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല; പൊളി സാനം…

ഇതാണ് മക്കളെ ബീഫ് ഫ്രൈ.!! ഇത്ര രുചിയിൽ നിങ്ങൾ ബീഫ് പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല; പൊളി സാനം…

Super Kerala Style easy Beef Fry recipe.