നേന്ത്രപ്പഴം ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ! എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ഒറ്റ കറക്കം; ഈ ഒരു ട്രിക് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ..

നേന്ത്രപ്പഴം ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ! എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ഒറ്റ കറക്കം; ഈ ഒരു ട്രിക് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ..

How to make Banana Cocunut Snack Recipe