5 മിനിറ്റിൽ അവിയൽ.!! എങ്ങനെയെന്നല്ലേ ഇതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ; അവിയൽ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം|Easy way to make aviyal recipe

5 മിനിറ്റിൽ അവിയൽ.!! എങ്ങനെയെന്നല്ലേ ഇതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ; അവിയൽ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം|Easy way to make aviyal recipe

Discover the flavors of South India with our authentic Aviyal recipe. This delectable vegetable medley, cooked to perfection in a creamy coconut and yogurt base, offers a harmonious blend of textures and tastes.