ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഇനി ഇതുമതി.!! വിരുന്നുകാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം യമൻ റൊട്ടി… | Easy Yamani rotti recipe

ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഇനി ഇതുമതി.!! വിരുന്നുകാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം യമൻ റൊട്ടി… | Easy Yamani rotti recipe

Easy Yamani rotti recipe

ഈ ഒരു ചേരുവ ചേർത്ത് വെള്ളകടല ഉണ്ടാക്കു.!! കഴിക്കാത്തവർ പോലും ഇത് കഴിച്ചുപോകും | Easy Vellakkadala curry recipe

ഈ ഒരു ചേരുവ ചേർത്ത് വെള്ളകടല ഉണ്ടാക്കു.!! കഴിക്കാത്തവർ പോലും ഇത് കഴിച്ചുപോകും | Easy Vellakkadala curry recipe

Easy Vellakkadala curry recipe

ഇതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്.!? പഴം നുറുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ ന്റമ്മോ പാത്രം മുഴുവൻ കാലിയാകാതെ എണീക്കാൻ തോന്നില്ല | Easy Pazham Vilayichathu recipe

ഇതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്.!? പഴം നുറുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ ന്റമ്മോ പാത്രം മുഴുവൻ കാലിയാകാതെ എണീക്കാൻ തോന്നില്ല | Easy Pazham Vilayichathu recipe

Easy Pazham Vilayichathu recipe

ഇങ്ങനെയൊരു കറി മതി ഒരു കിണ്ണം ചോറു ഉണ്ണാൻ..!! ചോറിന്റെ കൂടെ നാടൻ ഒഴിച്ചുകറി | Easy Vendakka Thakkali Curry recipe

ഇങ്ങനെയൊരു കറി മതി ഒരു കിണ്ണം ചോറു ഉണ്ണാൻ..!! ചോറിന്റെ കൂടെ നാടൻ ഒഴിച്ചുകറി | Easy Vendakka Thakkali Curry recipe

Easy Vendakka Thakkali Curry recipe

പാൽ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? 1 കപ്പ് പശുവിൻ പാൽ കൊണ്ട് രുചിയൂറും പാൽ ചോറ് തയ്യാറാക്കാം | How to make Easy Milk Rice recipe

പാൽ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? 1 കപ്പ് പശുവിൻ പാൽ കൊണ്ട് രുചിയൂറും പാൽ ചോറ് തയ്യാറാക്കാം | How to make Easy Milk Rice recipe

Easy way to make Milk Rice recipe

ഈ അരപ്പാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ.!! ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് കൊണ്ട് നെത്തോലി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ | Easy Netholi Curry recipe

ഈ അരപ്പാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ.!! ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് കൊണ്ട് നെത്തോലി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ | Easy Netholi Curry recipe

Easy Netholi Curry recipe

ചോറുണ്ണാൻ ഇനി കറിയൊന്നും വേണ്ട.!! ഈ ഒരു ഒറ്റ ചമ്മന്തി മതി രണ്ടു പ്ലേറ്റ് ചോർ അകത്താക്കാൻ | Easy Garlic chammanthi recipe

ചോറുണ്ണാൻ ഇനി കറിയൊന്നും വേണ്ട.!! ഈ ഒരു ഒറ്റ ചമ്മന്തി മതി രണ്ടു പ്ലേറ്റ് ചോർ അകത്താക്കാൻ | Easy Garlic chammanthi recipe

Easy Garlic chammanthi recipe

ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി അരിയും ഉഴുന്നും അരക്കണ്ട.!! എളുപ്പത്തിലൊരു സോഫ്റ്റ്‌ ഇഡ്ലി | Soft Idli recipe using Left over Rice

ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി അരിയും ഉഴുന്നും അരക്കണ്ട.!! എളുപ്പത്തിലൊരു സോഫ്റ്റ്‌ ഇഡ്ലി | Soft Idli recipe using Left over Rice

Easy Soft Idli recipe using Left over Rice