മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടി മൈഥിലി കുഞ്ഞുമായി കണ്ണൻ്റെ സന്നിധിയിൽ . AKHILA RAJEEVAN JULY 26, 2023

കണ്ണന്റെ മുൻപിൽ കുഞ്ഞു നീൽ കൃഷ്ണക്ക് ചോറൂണ്

മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിനയശൈലിയുമായെത്തിയ നടിയായിരുന്നു മൈഥിലി

2022 ഏപ്രിൽ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. 

2023 ജനുവരി 4 ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത് 

2023 ജനുവരി 4 ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്

നീൽ സമ്പത്ത് എന്നാണ് കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്

2023 ജനുവരി 4 ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്